Nenahraditeľným prvkom pre výroby ekologických fólií sú oxo-biodebradabilné prísady (OBP), ktoré menia správanie plastových fólií tak, že postupne degradujú „rozpadajú sa“. Prísady tak napomáhajú urýchliť životný cyklus hlavného materiálu. Plastové fólie vyrobené s použitím OBP prísad degradujú v podmienkach pôsobenia slnečného UV žiarenia, vlhkosti a mechanického tlaku. Oxo-biodegradabilné prísady (OBP) sa dajú doplniť do výroby HDPE aj LDPE fólií. 

Podľa druhu použitých materiálov a spôsobu výroby môžeme rozdeliť ekologické fólie do troch kategórií:

 • oxo - biodegradabilné fólie
 • biodegradabilné fólie
 • bio fólie

Oxo-biodegradabilné

Základným materiálom na výrobu sú fosílne zdroje, čo je biologicky nerozložiteľný materiál. Počas výroby sa do fólie pridávajú oxo-biodegradabilné prísady (OBP), ktoré menia chovanie plastových fólií tak, že sa postupne rozpadajú a tým urýchľujú životný cyklus hlavného materiálu. Proces degradácie fólie zapríčiňuje pôsobenie slnečného UV žiarenia, vlhkosť a mechanický tlak. Využitie je široké, od potravinárskeho priemyslu (balenie potravín), cez poľnohospodárstvo a stavebníctvo (krycie fólie), až po medicínu.

Čo charakterizuje náš produkt:

 • rôzna dĺžka životnosti fólie od 3 do 12 mesiacov
 • produkty skladované v pôvodnom balení nepodliehajú rozkladu
 • proces rozkladu začína okamihom vybalenia (bežným používaním tašky)
 • proces spracúvania je rovnaký ako pri bežných PE fóliách
 • technologická kompatibilnosť so všetkými metódami skladovania, kompostovania, recyklácie a spaľovania
 • ekologicky priaznivé polyméry OBP (produktom po degradácii je CO2, voda a minerálne látky), rozpadom OBP nevzniká metán a nezanecháva fragmenty plastov v pôde
 • prísady OBP prešli eko-toxikologickými testami (klíčivosť semien, rast rastlín a prežitie organizmov), vyrábané sú podľa normy Britisch National Standards ON S 2200 a ON S 2300
 • zhoda so súčasnými požiadavkami európskych aj amerických inštitúcii Food & Drug Administration na kontakt s potravinami

Biodegradabilné fólie

Základným materiálom na výrobu sú prírodné zdroje, biologicky rozložiteľný materiál. Fólie sa vyrábajú zo znovuobnoviteľných zdrojov ako je kyselina mliečna (PLA), ktorá sa získava z rastlín - z kukuričného škrobu. Výrobky vyrobené z týchto materiálov spĺňajú normu EN 13432, čo je rozpad 90% materiálu za 180 dní pri riadenej degradácii v priemyselnej kompostárni. Proces degradácie na CO2 a H2O prebieha za bežných podmienok pôsobením vzduchu, vlhkosti a pôdnych baktérií.

Čo charakterizuje náš produkt:

 • výroba materiálu je z prírodných zdrojov (dorastajúce rastliny obsahujúce škrob a cukor)
 • možnosť kompostovania výrobkov
 • biologická odbúrateľnosť - schopnosť rozloženia v pomerne krátkej dobe (týždne až mesiace) pomocou mikroorganizmov, CO2 a H2O
 • doba rozloženia v kopostárni 6 - 12 týždňov
 • nižšie množstvo CO2 vypúšťaného do ovzdušia pri výrobe
 • fólia nie je recyklovateľná - nepatrí do nádob na plastový odpad (žltý kontajner)

Bio fólie

Základným materiálom na výrobu bio fólií sú prírodné zdroje. Na ich výrobu sa používa materiál na báze Bio PE, korý sa vyrába z odpadu vznikajúceho pri spracovaní cukru a cukrovej trstiny alebo rastlinných zvyškov, ktoré je možné získať fermentáciou ethanolu. Tento materiál vykazuje rovnaké vlastnosti ako štandardný PE, ktorý je vyrobený z fosílnych zdrojov. Nie je teda biologicky rozložiteľný, avšak je možné ho ďalej spracovávať aj recyklovať.

Čo charakterizuje náš produkt:

 • výroba ethylénu je z prírodných zdrojov (dorastajúce rastliny obsahujúce škrob a cukor)
 • recyklovateľnosť fólie - patrí do nádob na plastový odpad
 • rovnaké spôsoby spracovania ako štandardný PE
 • možnosť opakovaného použitia
 • nižšie množstvo CO2 vypúšťaného do ovzdušia
Menu